Privacybeleid

Privacy Verklaring | Erik Rijper Photography

Intro

Dit privacy statement gaat over de persoonsgegevens die door Erik Rijper Photography (hierna ERP te noemen) worden verwerkt.

Klantgegevens

Persoonsgegevens worden door u ingevuld op het contactformulier op deze website, of worden middels een rechtstreeks Emailbericht door u verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de administratie en bedrijfsvoering van ERP. ERP slaat deze persoonsgegevens digitaal op en waar nodig in een papieren archief.

De persoonsgegevens die opgeslagen worden bestaan uit: naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer(s). Bij latere contacten kunnen deze persoongegevens aangevuld worden met bankrekeningnummer(s) en BTW-nummer.

Waar heeft ERP uw persoonsgegevens voor nodig?

ERP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Het afhandelen van uw betaling

Tevens kan een deel van uw persoonsgegevens (uitsluitend naam en emailadres) gebruikt worden voor het mogelijk in de toekomst sturen door ERP van nieuwsbrieven welke gerelateerd zijn aan mijn dienstverlening.

Verstrekking persoonsgegevens

ERP verstrekt geen van uw persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat
noodzakelijk is voor de financiële administratie (accountant), of daar wettelijk toe wordt
verplicht.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ERP verwerkt

ERP verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. ERP kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige (jonger dan 16 jaar), neem dan telefonisch of per mail contact op en dan wordt deze informatie verwijderd.

ERP vraagt geen leeftijd van individuen die informatie aanvragen via de website, noch wordt dat actief gevraagd bij directe telefonische- of e-mailbenadering. Mocht duidelijk worden dat persoonsgegevens van personen van jonger dan 16 jaar zijn opgeslagen, dan worden deze onmiddellijk verwijderd, tenzij blijkt dat ouders of voogd hiervan op de hoogte zijn en er een duidelijke reden voor het bedrijfsmatige contact met ERP is.

 

Bewaartermijn

ERP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens van daadwerkelijke opdrachtgevers/klanten worden in de administratie van ERP gedurende de wettelijke bewaartermijn, (van de belastingdienst), bewaard, ook na beëindiging van eventuele contracten. Persoonsgegevens van individuen en bedrijven die via digitale en telefonische weg informatie hebben aangevraagd, maar geen klant zijn, worden om bedrijfsmatige redenen bewaard voor een termijn van maximaal 5 jaar.

 

Inzage, wijziging of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ERP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ERP van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@erikrijper.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt ERP u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ERP reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Analyse gebruik websites

ERP gebruikt op haar website Google Analytics om het gebruik van de website te
analyseren en te verbeteren. Dit gebeurt zo veel mogelijk anoniem. ERP volgt hierbij de
richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ERP gebruikt

ERP gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ERP gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ERP hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ERP neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ERP) tussen zit.

 

Hoe ERP persoonsgegevens beveiligt

ERP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@erikrijper.nl

 

ERP heeft deze website beveiligd d.m.v.:

bestandsveranderdetectie / 404 detectie / netwerk Brute Force-beveiliging / SSL / sterke wachtwoordhandhaving / wachtwoordverloop / twee-factorenauthenticatie / gebruikersbeveiligingscontrole

 

Tot slot

Heeft u n.a.v. deze privacy-verklaring vragen, dan kunt u contact opnemen met ERP via info@erikrijper.nl of telefonisch: 06 – 198 75 198